PARK _ MURY MIEJSKIE WSCHOWA

I miejsce w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji rewitalizacji terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa -2020r.

Projekt budowlany i wykonawczy 2023-2024

Teren byłej fosy miejskiej okala obrys starego miasta wydzielonego historycznymi murami obronnymi.  Bieżąca długość pełnego okręgu fosy wynosi ok. 1 km. W chwili obecnej główne ciągi piesze mają charakter ścieżek terenowych o nawierzchni nieutwardzonej. Układ głównego ciągu wyznaczonego przez szpalery dorodnych drzew uzupełniają wydeptane przez mieszkańców „przedrepty” stanowiące najczęściej używane skróty w obrębie fosy. Zieleń wysoka w postaci szpalerów drzew na przeważającej długości fosy odsunięta jest od murów miejskich co uwydatnia ekspozycje panoramy starego miasta. Zdefiniowany przez istniejący drzewostan układ przestrzenny samoistnie narzuca przebieg głównego ciągu pieszego , który wskazany jest również do odtworzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uzupełnieniem głównego ciągu przebiegającego po miękkich łukach są prostolinijne ścieżki o szerokości ok. 2 m wykonane z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej typu „hansegrand”. Ich przebieg jest odwzorowaniem ścieżek wydeptanych przez mieszkańców stanowiących często używane skróty. Projektowany układ ruchu pieszego dzieli teren fosy na siatkę, w którą następnie wpisano układ zieleni. Pas w bezpośrednim sąsiedztwie murów miejskich stanowi zieleń niska uwydatniająca ekspozycję murów miejskich i panoramy miasta. Następny pas stanowią istniejące szpalery dorodnych drzew oraz projektowana w ich sąsiedztwie zieleń płożąca i średnia, dobrana z uwzględnieniem zacienionego charakteru miejsca, oraz nie wymagająca częstego oczyszczania z spadających liści i gałęzi.

Zewnętrzny pas zieleni stanowią wydzielenia terenu w postaci żywopłotów mających zasłonić mało atrakcyjne tereny sąsiednie i skadrować widoki pierzei. W ten układ zieleni oraz ciągów pieszych wpisano komponowane kwietniki. Znajdują się one wzdłuż ciągów pieszych i oprócz funkcji wizualnej mają też uniemożliwić tworzenie kolejnych skrótów i „przedreptów”. Ich  kolorystyka nawiązywać ma do ceglanego koloru murów miejskich.

Na skrzyżowaniu ciągu pieszego biegnącego dokoła murów miejskich z ciągiem pieszym na kierunku Ratusz- Targowisk Miejskie zaprojektowano skwer z zieloną makietą starego miasta. Schematyczny układ urbanistyczny odtworzono w postaci formowanych żywopłotów stanowiących kwartały zabudowy, natomiast tereny zielone w postaci kwietników. Główne budynki tj. Ratusz, Zamek, Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz dawny kościół ewangelicki pw. Żłóbka Chrystusa przedstawiono w formie granitowych bloków. Całość założenia okala fosa w postaci trawnika. 

Na malowniczym odcinku fosy pomiędzy ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Generała Bema zaprojektowano „ogród przy Lwim Mostku”.  Historyczne kwietniki odtworzono w formie okrągłych betonowych donic wypełnionych kwiatami. Pomiędzy nimi znajdują się prostokątne kwietniki wypełnione roślinnością o stonowanych odcieniach zieleni, stanowiących tło do kolorowych nasadzeń.

Odcinek wzdłuż ulicy Lipowej w bezpośrednim sąsiedztwie Rezydencji Jezuickiej w chwili obecnej jest wygrodzony i pełni funkcję sadu / ogrodu. Koncepcja zakłada przeprowadzenie przez teren głównego ciągu pieszego i zachowanie drzew owocowych oraz uzupełnienie go o funkcję ogrodu ziołowego. Dalszy odcinek stanowiący szeroki, otwarty teren przecięto projektowanym ciągiem pieszym obsługującym również dwa wejścia w obrysie murów miejskich. W części terenu przy murach zaprojektowano komponowany ogród różany, który będzie doskonale wyeksponowany z górnego poziomu starego miasta. Pozostałą część terenu stanowić będzie łąka kwietna,Możliwość komentowania została wyłączona.