GLIWICE-ZWYCIĘSTWA

12381

KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ULICY ZWYCIĘSTWA W GLIWICACH, NA ODCINKU OD S.DUBOIS DO RYNKU

Ulica Zwycięstwa stanowi oś o długości ok 1 km łączącą dwa ważne punkty w mieście tj. dworzec kolejowy z Rynkiem.  Jej obecny układ jest układem historycznym ulicy tzn. składa się z jezdni o szerokości ok 10,5m oraz obustronnych chodników o szerokości ok  4,2-5,0 m. Środkiem jezdni biegną dwa tory tramwajowe, które obecnie nie są już w użytku. Z racji nieczynnego torowiska kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy o szerokości ponad 5 m każdy. Stwarza to możliwość niebezpiecznego wymijania się w ramach jednego pasa ruchu oraz zjeżdżania do osi jezdni przy skręcaniu w lewo.  Tak szeroki, prosty odcinek drogi zachęca kierowców do poruszania się ze zwiększoną prędkością.  Przejścia dla pieszych rozmieszczone są na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi co biorąc pod uwagę szerokość jezdni znacznie organiczna ruch pieszy w przestrzeni ul. Zwycięstwa.

Zgodnie z wynikami konsultacji społecznych z września 2022r, około 64 % ankietowanych deklaruje przechodzenie / przejazd przez ulicę poruszając się na co dzień, jednak tylko dla 18% jest to kierunek docelowy. Oznacza to, że ulica Zwycięstwa ze względu na swoją lokalizację jest ważnym i uczęszczanym miejscem w mieście jednak jej obecny układ nie stanowi atrakcyjnej przestrzeni zachęcającej do dłuższego przebywania. Główne aktywności w przestrzeni ulicy Zwycięstwa to te związane z korzystaniem z oferty lokali gastronomicznych ( ok. 60% ), zielonych przestrzeni publicznych w sąsiedztwie ulicy ( ok.48% ) oraz korzystanie z usług zarówno sklepów ( ok.26%) i innych firm działających na przedmiotowej ulicy ( 30% ). Poruszanie się w obrębie ulicy pieszo deklaruje 82 % ankietowanych, natomiast ruch samochodem 50% a rowerem 30%. Podkreśla to jednoznacznie kierunek zmian w jakim powinna podążać ta przestrzeń tak aby podnieść swoją atrakcyjność i zachęcić do dłuższego pozostania w niej. Głównymi zmianami jakie powinny nastąpić to te związane z powiększeniem przestrzeni dla pieszych, miejscami pod ogródki gastronomiczne, lokalizacją małej architektury i intensyfikacją zieleni. Jednocześnie propozycje całkowitego, częściowego lub odcinkowego wyłączenia ruchu samochodowego nie są już tak jednoznaczne i wahają się w okolicach 20-25% dla każdej z propozycji.

W przestrzeni ulicy Zwycięstwa brak jest  zieleni niskiej i średniej. Brak jest również drzew, znajdują się jedynie na placu przed Urzędem Miejskim oraz na przecięciu z Aleją Przyjaźni, Barlickiego oraz rzeką Kłodnicą.

Przestrzeń ulicy Zwycięstwa ze względu na charakter zabudowy można podzielić na kilka występujących naprzemiennie części tj. na część otwartą nad Trasą Średnicową, na część obudowaną zabudową pierzejową w postaci reprezentacyjnych kamienic o wysokości 3-5 kondygnacji , kolejną część otwartą nad rzeką i placem przed Urzędem Miejskim oraz ponownie odcinek zabudowy pierzejowej prowadzący do Rynku.

Przedstawiona koncepcja zagospodarowania ulicy Zwycięstwa ma na celu zmniejszenie układu drogowego na rzecz przestrzeni przeznaczonych dla pieszych i przedsiębiorców oraz wprowadzenie bogatego programu zieleni z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego. Zastosowane rozwiązania dają możliwość czasowej zmiany funkcji wybranych przestrzeni w zależności od sezonowych potrzeb. Zaproponowany układ drogowy ma na celu uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.  Jednocześnie zaproponuje się  zmiany z poszanowaniem kontekstu historycznego, adekwatne do skali i reprezentacyjnego charakteru okolicznej zabudowy pierzowej.  Operują one oszczędnym i  zdyscyplinowanym językiem formalnym opartym na liniowości i rytmie podkreślającym reprezentacyjny charakter tak ważnej ulicy w mieście.  Zaproponowane rozwiązania nie mają charakteru rewolucyjnego i stanowią realną do realizacji propozycję podniesienia jakości przestrzeni publicznej w obrębie ulicy Zwycięstwa.

W projekcie wykorzystano 3 charakterystyczne układy ulicy zmieniające się w zależności od lokalizacji. Na odcinku od Dubois do Alei Przyjaźni jest to układ dwóch jezdni z oddzielonych pasem zieleni, na odcinku od Alei Przyjaźni do wysokości Urzędu Miejskiego jest to układ jednojezdniowy z obustronnymi pasami zieleńców i zatok parkingowych oraz na odcinku od Ulicy Wyszyńskiego do ulicy Dolnych Wałów układ z przesuniętą jezdnią i deptakiem ze szpalerem drzew. Cechą wspólną tych układów jest ta sama szerokość analogiczna do obecnego ( i historycznego ) przebiegu krawężników jezdni. Oznacza to, że obustronne chodniki przebiegają na całej długości ulicy w linii prostej i są tej samej szerokości. Dzięki temu rozwiązaniu nie zmieniamy proporcji podziałów przestrzeni ulicy a cały układ zagospodarowania jest symetryczny i uporządkowany co podkreśla reprezentacyjny charakter ulicy.

Zachowanie analogicznej szerokości układu pozwala na dowolne wydłużenie bądź skrócenie danego układu oraz bezproblemowe połączenie z obecnym zagospodarowaniem terenu co jest ważne ze względu na możliwość etapowania inwestycji.Możliwość komentowania została wyłączona.